Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 10, Sayı 21  2022/Güz  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Oğuz YURTTADUR, Tuğba BAYRAKDAR, Aylin GÜRBÜZ

NO Makale Adı
1674462877 RESİM SANATÇILARININ ESERLERİNDE MEKÂN VE RENK KAVRAMINA DAİR BİR İNCELEME

Resim sanatında mekân ve renk kavramı, resmin temel öğelerini içeren ışık-gölge, form, çizgi, leke, doku ve ritim gibi öğelerle ifade aracı olarak kullanılmıştır. Mekân ve renk kavramı, resimlerdeki öğelerin kullanımında ve algılanmasında önem taşımaktadır. Geçmişten günümüze dönemler içerisinde mekân ve renk kavramı yenilikler içererek farklı biçimlerde ele alınmıştır. Bu doğrultuda araştırmada, resim sanatçılarının eserlerindeki mekân ve renk kavramının incelenmesi araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırma, konu ile ilgili resim sanatçılarının eserleri ile sınırlandırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri, araştırma modeline bağlı olarak basılı yayınlar; konuyu içeren ulusal ve uluslararası yazınsal ve görsel kaynaklar, konu ile ilgili eserlerin incelenmesiyle elde edilmiştir. Araştırmada resim sanatçıları ile ilgili literatür; ayrıntılı olarak incelenmiştir. Literatür taraması ile birlikte bu alanda yapılmış araştırma örnekleri de incelenerek resim sanatçılarının eserleri ile ilgili çözümlemeler sanatçıların eserleri doğrultusunda yapılmıştır. Araştırmada öncelikle mekân ve renk kavramları hakkında bilgiler verilmiş, daha sonra konu ile ilgili eserler ele alınarak incelenmiştir. Araştırmada, resim sanatçılarının dönemsel üslup farklılıklarını eserlerindeki mekân ve renk kavramına nasıl yansıttıklarına dair incelemeler değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılmış ve bu çözümlemeye bağlı olarak sonuç bölümü oluşturulmuştur. Bu araştırmanın, sanat ve sanat eğitimi alan öğrencilere mekân ve renk kavramını resim sanatçılarının örnek eserleri ile öğrenerek pekiştirmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Resim alanındaki öğrencilerin bir eseri mekân ve renk kavramı açısından inceleme, çözümleme, yorumlama ve değerlendirme yapmaları için yol gösterecektir.

Anahtar kelimeler: Eser, figür, kontrast, nesne, sanatçı