Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 10, Sayı 20  2022/Bahar  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Nilüfer Nazende ÖZKANLI

NO Makale Adı
1666596948 GÜZELYURT ÇÖMLEKÇİ KİLİNİN FARKLI SIR BÜNYELERİNDE VE FARKLI FIRIN ATMOSFERLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Eski adıyla Gelveri bugünkü adıyla Güzelyurt Aksaray ilinin, Kapadokya bölgesinde yer alan tarihi ve turistik bir ilçesidir. Geçmişi Kalkolitik döneme dayanan ilçede yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda ele geçen seramik buluntular bölgenin seramik tarihi açısından önemini vurgulamaktadır. Gelveri seramikleri tarihi süreç içerisinde değerlendirildiğinde iki ayrı dönemde incelenmektedir. Kalkolitik dönem seramikleri ve 1924 Mübadele öncesi, günümüzde çömlekçilik olarak değerlendirilmektedir. Sır seramik yüzeyi kaplayan camsı bir oluşumdur. Seramik sanatçıları farklı doku ve renk oluşumları araştırmaları yapmaktadır. Alternatif fırın teknikleri, artistik sırlar ya da sır bünyelerine farklı malzemeler konularak elde edilen sırlar gibi, deneysel araştırmalar sanatsal seramik yüzeylerde oluşan farklı etkiler, seramik sanatçılar için kendi çalışmalarında özgün eserler üretmelerini sağlamaktadır. Bu çalışmada “Güzelyurt Kilinin Seramik Ham Sır Bünyelerinde Renklendirici Olarak Etkilerinin İncelenmesi” başlıklı çalışmanın geliştirilerek, kilin farklı sır bünyelerinde ve farklı fırın atmosferlerinde etkisi incelenmiştir. Farklı sır bünyeleri olarak; kurşunlu, kurşunlu alkali ve alkali borlu ham sır bünyelerinde ve kül sırları içerinde 1200 0C’de elektrikli oksidasyon fırın atmosferinde, ayrıca anagama odun yakıtlı redüksiyon fırın atmosferinde hazırlanan yüksek dereceli iki farklı sır bünye içerisinde etkileri incelenmiştir. Çalışmanın amacı Güzelyurt çömlekçi kilinin farklı sırlarda ve farklı atmosferlerde sır içerisinde incelenerek sonuçların sanatsal seramik uygulamalarında kullanılması ve değerlendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Seramik, sır, Güzelyurt