Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 8, Sayı 17  Kış 2020  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Levent MERCİN, İhami DİKSOY

NO Makale Adı
1611482889 TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENLERİNİN GÜNCELLENEN DERS ÖĞRETİM PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tasarım, insanoğlunun ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla otaya çıkmış, zaman içerisinde beğenileri karşılamak, hatta ekonomik, siyasi ve kültürel mecrada rekabet etmek için gelişmiş bir kavramdır. Tasarım olgusunda, süreklilik, kendini yenileme ve dönüştürme vardır. Teknoloji ise, insanların ihtiyaçlarının karşılanması için araç-gereç, obje veya aletlerin yapılması, bunların üretiminin gerçekleşmesi için gereken bilgi, teknik ve beceriler bütünü olarak adlandırılabilir. Bilimin gelişimi ile birlikte yapılan çalışmalar, teknik yönden kaydedilen dönüşümler, teknoloji olarak nitelendirilebilir. Türk Eğitim Sisteminde Ortaöğretim düzeyinde Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı 2018 yılında güncellenmiştir. Güncellenen bu program, “Teknoloji ve Tasarımın Temelleri”, “Tasarım Süreci ve Tanıtım”, “Yapılı Çevre ve Ürün”, “İhtiyaçlar ve Yenilikçilik” ile “Tasarım ve Teknolojik Çözüm” öğrenme alanlarına göre kurgulanmıştır. Öğretim Programı içinde yer alan kazanımlar öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özellikleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Ortaya çıkan ihtiyaçlar sonrasında güncellenen Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının hedefine ulaşması, ders öğretmenlerinin programı kavraması, kazanımları yeterli ve uygulanabilir bulması, programın dersin genel ve özel amaçlarını kapsaması vb. özellikleri yeterli bulmasıyla ilgili olduğu söylenebilir. Bu noktadan hareketle bu araştırmada ders öğretmenlerinin güncellenen program hakkındaki görüşlerinin irdelenmesi bir ihtiyaç olarak görülmüştür. Bu gerekçeden hareketle bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinden anketin kullanıldığı bu araştırmada elde edilen verilere göre öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji ve tasarım, eğitim, öğretmen, öğretim programı, ders