Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Bahar 2013  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Bekir Kabakcı

NO Makale Adı
1375659243 CAMİ TEZYİNATININ YAPILIŞ AMACI, GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMALARIN SORUNLARI, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN BİR DENEME

ÖZET
Tezyinat: “Arapçada “ziynet” kökünden türemiş bir kelime olup, donatmak, bezemek, süslemek” (Sözen, Tanyeli 2007)gibi anlamlara sahiptir. Türk süsleme sanatının temelleri Orta Asya’ya dayanmakta olup, Türklerin tarih sahnesine çıktıkları ilk devirden günümüze kadar geçen zaman diliminde toplumdaki değişik inançların ve düşüncelerin etkisiyle farklı konuları içeren süsleme unsurlarını üretmişlerdir.
Süslemeyle, cisim ve mekân yalınlıktan arındırılıp hareketlendirilerek anlamlı hale getirilmiştir. Camilerdeki uygulanan süslemelerde sanatçı, Allah’a duyduğu his ve heyecanını dile getirmek, ibadetlerinin ruhani bir atmosferde daha feyizli olmasını sağlamak amacıyla mabetlerini soyut nakışlarla tezyin etmek yoluna gitmişlerdir. Uygulanan süslemeler devirden devire ve bölgeden bölgeye bazı değişiklikler arz etmekle birlikte en belirgin özelliği, tabiatı olduğu gibi taklit eden realizmden şiddetle kaçınılması, nesnelerin soyutlaştırılarak ifade edilmesidir.
Yapılan süslemeler çoğunlukla, sıva, ahşap, mermer, alçı, kumaş, kâğıt ve çini üzerine boya ile uygulanmaktadır. Boya ile yapılan uygulamalar özellikle sıva üzerinde, malzemenin yapısından kaynaklanan bazı sorunları doğurmuş, bunun yanında sanatkârın yetişmesi, işi yaparken karşılaşılan zorluklardan bahsedilmiş ve bunlara yönelik çözümler aranmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tezyinat, Sanat, Nakkaş , Cami